June 26, 2018

Chầu lượt giáo xứ Thanh Xuân năm 2018

Tổng kết tuần chầu lượt giáo xứ Thanh Xuân năm 2018